نام ها والقاب حضرت مهدی(عج) | بلاگ

نام ها والقاب حضرت مهدی(عج)

تعرفه تبلیغات در سایت

نام ها و القاب حضرت مهدي که ابتداي آن با حرف «آ - ا» شروع مي شود

 1 - آمر: فرمانده2 - ابوالقاسم: کنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام3 - ابوصالح: کنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام، که در هنگام فرياد خواهي بکار مي رود4 - ابوعبدالله: کنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام5 - احسان: نيکي6 - احمد: ستوده تر7 - اصل: بنيان8 - امرالله: فرمان خداوند9 - اميرالامره: فرمانرواي فرمانروايان10 - امين: امانتدار11 - ايدي: دستها، کنايه از نعمت و قدرت الهي12 - ايزد شناش: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در تورات  

نام ها و القاب حضرت مهدي که ابتداي آن با حرف «ب» شروع مي شود

 1 - باب الله: در [رحمت] الهي2 - باسط: گسترنده3 - باطن: نهان4 - بدرالتمام: ماه شب چهارده5 - برهان الله: راهنماي الهي6 - بقيه الاخيار: يادگار خوبان7- بقيه الانبياء: يادگار پيامبران8 - بقيه الله: يادگار خدا9 - بلدالامين: سرزمين امن10 - بوار [الکافرين]: نابوده کننده کافران11 - بهرام: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام، نام سياره اي است 

نام ها و القاب حضرت مهدي که ابتداي آن با حرف «پ» شروع مي شود

 1 - پرويز: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام 

نام ها و القاب حضرت مهدي که ابتداي آن با حرف «ت» شروع مي شود

 1 - تالي [کتاب الله]: همتاي کتاب خدا2 - تاييد: نيرو بخشيدن3 - تقوي: پرهيزگاري4 - تقي: پرهيزگار، پرواپيشه5 - تلادالنعم: نعمتهاي ديرين و کهن6 - تمام: بي کاستي، تمام کننده خلافت الهي در زمين 

نام ها و القاب حضرت مهدي که ابتداي آن با حرف «ث» شروع مي شود

 1 - ثابت: پايدار2 - ثائر: کينه خواه [از دشمنان

نام ها و القاب حضرت مهدي که ابتداي آن با حرف «ج» شروع مي شود

 1 - جابر: ترميم کننده2 - جامع الکلم: گردآورنده اديان [بر يک دين]3 - جعفر: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام4 - جمعه: گرد آمده به نزد او، روز آخر هفته، روزي که در آن ظهور امام زمان عليه السلام را انتظار مي بريم5 - جواد [الکنس]: ستاره هايي که در برابر شعاع آفتاب پنهان مي شوند 

نام ها و القاب حضرت مهدي که ابتداي آن با حرف «ح» شروع مي شود

 1 - حاشر: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام، اين نام در صحف حضرت ابراهيم عليه السلام آمده است2 - حاصد [فروع الغي]: دروگر [شاخه هاي گمراهي]3 - حاضر: موجود4 - حافظ الاسرار: نگاهبانان رازها5 - حامد: سپاسگزار6 - حجاب: پوشش7 - حجاج: سو، جانب، [ناحيه مقدسه]8 - حجه: دليل9 - حجه الله: دليل خدا10 - حجه المعبود: دليل خداي مورد پرستش11 - حق: راستي12 - حق الجديد: راستي نوين13 - حليم: بردبار14 - حمد: سپاس 

نام ها و القاب حضرت مهدي که ابتداي آن با حرف «خ» شروع مي شود

 1 - خائف: ترسان [از دشمنان دين]2 - خاتم الائمه: پايان بخش پيشوايان3 - خاتم الاوصياء: پايان بخش جانشينان4 - حازن: گنجينه دار5 - خسرو: فرمانروا6 - خلف: جانشين7 - خلف السلف: جانشين پيشينيان8 - خليفه الله: جانشين خدا9 - خليل: دوست، خالص10 - خنس: سياراتي که پس از گردش باز مي گردند11 - خير: نيکوکار12 - خير [من تقمص]: [فردي که جامه پوشيده است]13 - خيره الله: برگزيده الهي 

نام ها و القاب حضرت مهدي که ابتداي آن با حرف «د» شروع مي شود

 1 - داعي [الله]: دعوت کننده [ بسوي خدا]2 - دليل: راهنما3 - ديان: داور دين 

نام ها و القاب حضرت مهدي که ابتداي آن با حرف «ذ» شروع مي شود

 1 - ذات انتقام الله: انتقام گيرنده الهي2 - ذوالبر: دارنده نيکيها3 - ذوالحلم: شکيبا4 - ذوالسيف: دارنده شمشير5 - ذوالفقار: دارنده شمشير دو دمنام ها و القاب حضرت مهدي که ابتداي آن با حرف «ر» شروع مي شود 1 - الرحمه الواسعه: رحمت گسترده2 - رب الارض: مالک گيتي3 - رباني: دانشور [الهي]4 - رجاء الامه: اميد امت5 - رشيد: کمال يافته6 - رضي: بسيار خشنود

نام ها و القاب حضرت مهدي که ابتداي آن با حرف «ز» شروع مي شود

 1 - زکي – پيراسته 

نام ها و القاب حضرت مهدي که ابتداي آن با حرف «س» شروع مي شود

 1 - سابق: سبقت گيرنده2 - ساعه: قيامت3 - السبب المتصل: واسطه پيوسته4 - سبيل: راه [راه الهي]5 - سترالله: پوشش الهي6 - سدره المنتهي: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام7 - سديد: استوار8 - سراج: چراغ فروزان9 - سرالله: راز الهي10 - سروش ايزد: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در کتاب زرتشت، نواي غيبي الهي11 - سفينه النجاه: کشتي نجات12 - سناء: بلند مرتبه13 - سيد: سرور14 - سيدالامه: سرور امت15- سيدالخلق: سروار آفريدگان16 - سيف الله: شمشير خدا17- السيف الشاهر: شمشير از نيام کشيده 

نام ها و القاب حضرت مهدي که ابتداي آن با حرف «ش» شروع مي شود

 1 - شافع: شفاعت کننده2 - شاهد: گواه3 - شريد: رانده شده بي پياه4 - شکور: بسيار سپاسگزار5 - الشمس الطالعه: خورشيد فروزان6 - شمس الظلام: خورشيد تاريکيها 

نام ها و القاب حضرت مهدي که ابتداي آن با حرف «ص» شروع مي شود

 1 - صابر: شکيبا2 - صاحب: دارنده3 - صاحب الدار: لقبي خاص براي حضرت مهدي عليه السلام4 - صاحب الدين: اختيار دار آيين5 - صاحب الرجعه: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام6 - صاحب الزمان: اختيار دار زمان7 - صاحب الشرف: آبرومند8 - صاحب الصمصمام: دارنده شمشير تيز9 - صاحب العصر: اختيار دار دوران10 - صاحب الغيبه: دارنده نهان زيستي11 - صاحب الناحيه: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام12 - صاحب يوم الفتح: اختيار دار روز پيروزي13 - صالح: شايسته14 - صدرالخلائق: برترين آفريدگان15 - صدق: راستي16- صراط: راه17 - صمصام الاکبر: بزرگترين شمشير بران 

نویسنده : reza بازدید : 330 تاريخ : پنجشنبه 2 خرداد 1392 ساعت: 0:09

آرشیو مطالب

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :